STS Kamenice nad Lipou
cs
menu

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v STS Kamenice nad Lipou s.r.o.
platné ke dni: 25.3.2018

STS Kamenice nad Lipou, s.r.o., IČ: 62502522 se sídlem Masarykova 21, Kamenice nad Lipou,

email: info@kamenicenl.cz
(dále též STS) je správcem osobních údajů.

1) Zpracovávané údaje a účely zpracování

STS shromažďuje osobní údaje o svých zaměstnancích a dodavatelích. Zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email, …) a to o všech svých zaměstnancích a dodavatelích pro účely personalistiky, dodavatelsko-odběratelských vztahů, vedení evidence zaměstnanců a účetnictví.
Pro účely vedení personalistiky, zpracovává STS navíc údaje o zdravotním stavu vyžadované zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (posudky lékaře, zdravotnický deník). Tyto údaje nejsou zpřístupněny mimo STS Kamenice nad Lipou s.r.o.
Pokud jste zaslali nějakou platbu, STS eviduje pro účely účetnictví údaje o této platbě (např. odchozí účet a údaje, které jste k platbě zadali).
Uvedené údaje jsou dále zpracovávány za účelem Vás informovat o dění v STS, nabídky aktuálních akcí, nabídky zaměstnání, což tvoří oprávněný zájem STS a to i po skončení akce, které jste se účastnil/a.
STS jako správce údajů o zaměstnání za účelem evidence zaměstnanců zpracovává identifikační, kontaktní údaje zaměstnanců a rozlišení na běžné a činné zaměstance.

2) Právní základ zpracování

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů:

  • (a) jako zaměstnanců je pracovně právní vztah vůči STS;
  • (b) týkající se zdravotního stavu je zákon o ochraně veřejného zdraví;
  • (c) je zákon o účetnictví,
  • (d) je oprávněný zájem STS na možnosti Vás kontaktovat a informovat o aktivitách ve STS.

3) Příjemci osobních údajů

Identifikační, kontaktní údaje o zaměstnancích jsou sdíleny společnými správci STS. Identifikační a kontaktní údaje o zaměstnancích a dodavatelích/odběratelích mohou být poskytnuty subjektům, od kterých čerpáme prostředky na provoz (např. peněžní ústavy, ministerstva, kraje a případné další subjekty), pokud jsou tyto údaje pro poskytnutí dotace vyžadovány. Osobní údaje lze zpřístupnit subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po správci požadovat sdělení osobních údajů (např. policie). Správci neposkytují osobní údaje subjektům do třetích zemí.

4) Způsob zpracování

Osobní údaje jsou součástí dokumentace o zaměstnancích, dodavatelích a odběratelích, do které je umožněn přístup pouze pověřeným zaměstnancům, pracovníkům správce, kteří tyto materiály potřebují pro uvedené účely.
STS neprovádí automatizované rozhodování (včetně profilování) na základě zpracovávaných údajů.

5) Doba zpracování

Správce bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou, zejména po dobu trvání vztahu (např. zaměstnanecký poměr, dohoda o spolupráci), po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. z. o účetnictví), případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv správce. Údaje o zdravotním stavu jsou uchovávány po dobu šesti měsíců po skončení pracovního poměru podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Údaj o pracovním poměru je evidován pouze po dobu činného pracovního poměru. Přihlášku činného zaměstnance uchovává STS dle předpisů o účetnictví.

6) Zpřístupnění a aktualizace údajů

Pokud se domníváte, že o Vás správce eviduje nepřesné údaje, musíte tuto skutečnost správci oznámit a správce je povinen údaje opravit.
Jste oprávněni požadovat po správcích informace o zpracování Vašich osobních údajů, které Vám bez zbytečného odkladu předá STS; požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost správců osobní údaje zpracovávat); vznést námitku proti zpracování. K tomu je možné použít kontaktní údaje uvedené na webu www.stskamenicenl.cz, nebo v záhlaví tohoto dokumentu.
V případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7) Legislativa

Zpracování osobních údajů se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.